• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
określający ogólne warunki korzystania ze sklepu

uTYMKA.pl

1. Definicje

Sprzedawca
 –  PROTEBE Sp. z o.o., ul. Św. Jana Nepomucena 8, 89-632 Kosobudy, NIP 5552127936, REGON 388878176, KRS 0000899623;

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://utymka.pl, za pośrednictwem którego zawierana jest umowa;

Sprzedaż – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość, za pośrednictwem Sklepu przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej obecności stron;

Zamówienie – skierowane do Sprzedawcy oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się w Koszyku;

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, będące przedmiotem umowy Sprzedaży;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz ich liczba;

Formularz zamówienia – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;

Przelew – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
  1. drogą mailową: sklep@utymka.pl;
  2. telefonicznie: 506 992 442
3. Składanie zamówień
 1. W celu przeglądania asortymentu Towarów sprzedawanych przez Sklep oraz składania Zamówień nie jest wymagane założenie indywidualnego konta na stronie Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka poprzez złożenie jednorazowego zamówienia wybranego przez Klienta Towaru na Stronie (kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”).
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje za pośrednictwem Formularza zamówienia ostatecznego wyboru Towaru i jego ilości, a także wybiera sposób odbioru oraz formy płatności, podając przy tym dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę" Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz kosztów dostawy.
 5. Składanie Zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych Klienta umożliwiających realizację Zamówienia.
 6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, dostępnej na stronie https://utymka.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci
 7. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy Sprzedaży.
5. Realizacja zamówień
 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia.
 2. Ostateczne przyjęcie Zamówienia Sprzedawca potwierdza wysyłając do Klienta wiadomość e-mail, w której informuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do niniejszej wiadomości Sprzedawca załącza niniejszy Regulamin, formularz odstąpienia od umowy.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia do realizacji oferty wysłanego przez Sprzedawcę, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zostaje zawarta umowa Sprzedaży wiążąca Klienta i Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez wskazania adresu e-mail lub gdy Klient podał błędny adres e-mail.
6. Cena i płatności
 1. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, Cen wystawionych Towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.
 3. Zmiany wysokości Ceny związane z jej modyfikacją lub prowadzoną przez Sprzedawcę akcję promocyjną nie mają wpływu na zawarte wcześniej umowy Sprzedaży.
 4. Cena nie zawiera kosztów dostawy i płatności. Koszty te obciążają Klienta, chyba że umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Dokonanie płatności przez Klienta odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy odbiorze zamówionego Towaru.
 6. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
  1. płatności elektroniczne SKY PAY;
  2. płatności elektroniczne PayU;
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 8. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Master Card Electronic, Maestro.
7. Dostawa
 1. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 2. Zamówiony Towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób:
  1. do paczkomatu InPost (transport do 3 dni roboczych);
  2. kurierem (transport do 3 dni roboczych);
  3. dowóz do klienta dla wybranych kodów pocztowych (transport do 4 dni roboczych, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym);
  4. odbiór osobisty w siedzibie firmy.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy poprzez przesyłkę, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostawy poszczególnych Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy i wyboru dostawy po skompletowaniu całego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy z poszczególnych terminów dostawy.
 6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
 7. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta.
 9. 80 procent zamówień dociera do klienta w terminie do 7 dni. Maksymalny czas dostawy wynosi 30 dni. Na czas dostawy składa się czas realizacji zamówienia i czas przewozu przesyłki przez wybranego kuriera. 
8. Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi i osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje prawo  odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 30 dni bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży przysługuje zarówno co do części, jak i co do całości Zamówienia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w sposób wskazany w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie (innej niż przewoźnik).
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Od chwili złożenia oświadczenia przez Konsumenta umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku, gdy Konsument złożył Zamówienie na kilka Towarów i skorzystał z możliwości dostawy poszczególnych Towarów częściami, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej części Zamówienia.
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do miejsca wskazanego przez Konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta przy złożeniu Zamówienia, chyba że odstępujący Konsument wskaże Sprzedawcy inny sposób zwrotu płatności, a sposób ten nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami po stronie Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument powinien odesłać Towar na wskazany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 11. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi odstępujący od umowy Sprzedaży Konsument.
 12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, w którym:
  1. zamówiony Towar stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji podanych przez klienta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. zamówiony Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu opakowania nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. Cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
9. Reklamacje
 1. Wszystkie Towary wystawiane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację Klient zgłasza pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. W reklamacji należy podać:
  1. numer Zamówienia (lub inne dane pozwalające na identyfikację Zamówienia);
  2. dane kontaktowe reklamującego Klienta;
  3. opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Jeśli reklamację złożył Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 7. W razie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę Konsument może wskazać czy Sprzedawca nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy, niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego Cenę.
 8. Klient niebędący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
10. Gwarancja
 1. Sprzedawca nie udziela w swoim imieniu gwarancji na sprzedawane w Sklepie Towary.
 2. W przypadku, gdy Towar został objęty gwarancją producenta Towaru, informacja o niej będzie zawarta w opisie Towaru.
11. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
13. Pozostałe postanowienia
 1. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 2. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
14. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim, podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia będą zgodnie z nim interpretowane.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej
jako:” RODO” informujemy, że:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PROTEBE Sp. z o.o. operator internetowej platformy pośrednictwa sprzedaży dostępnego pod adresem https://utymka.pl (dalej uTYMKA).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: adm.protebe@gmail.com. 

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w Sklepie uTYMKA.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu uTYMKA.PL, w tym dokonywania pośrednictwa handlowego oraz wynikających z tegoż transakcji.
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy pośrednictwa
 • obsługi reklamacji w Sklepie uTYMKA.PL, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu uTYMKA.PL, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, przeglądanie oferty oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie uTYMKA.PL;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w zależności od Twoich preferencji zakupowych;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług.
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu uTYMKA.PL oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Sklepu uTYMKA.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy pośrednictwa handlowego poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz Sklepu uTYMKA.PL, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy; poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło, pełny adres korespondencyjny,

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz zawierać umów w ramach Sklepu uTYMKA.PL.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Stronie uTYMKA.PL oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Sklepu uTYMKA.PL, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep uTYMKA.PL zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Twoje dane adresowe zostaną przekazane do podmiotów poza UE, z którymi za pośrednictwem Sklepu uTYMKA.PL zawierasz umowę. Na indywidualną prośbę możemy przekazać pełne dane podmiotu, który realizował umowę.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Sklep uTYMKA.PL polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.